Център за спешна медицинска помощ-София е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект №: BG05M9OP001-1.021-0459 „Обучения за заети лица в Център за спешна медицинска помощ – София“. Продължителността на проекта, който е на стойност 198 000.00 лева с ДДС, е 17 месеца.

В рамките на проекта ще се проведе обучение на 100 лица за придобиване на професионалната квалификация по специалността „Парамедик“ трета квалификационна степен. Задължително изискване към кандидатите за обучение е да са служители на ЦСМП-София.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на целите на приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.