Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектът ще осигури подкрепа на работещите в системата за спешна медицинска помощ за придобиване на специфични знания, умения и ключови компетентности и ще подпомогне дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, създаден с ПМС № 239 от 13 септември 2016 г.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.

Специфичната цел е подобряване знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ чрез продължаващо обучение. Продължаващото обучение ще спомогне да се повиши задоволеността на „белия“ сектор от висококачествена работна сила.

В изпълнение на проекта ще се изпълнят следните дейности:

  • Подпомагане на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ чрез извършване на строително-монтажни работи за обособяване на зали за обучение и закупуване на обзавеждане и оборудване за центъра и залите за обучение.
  • Извършване на анализ на необходимостта от обучение на персонала в центровете за спешна медицинска помощ и на персонала в спешните отделения (СО) в лечебните заведения.
  • Създаване на методика и програми за първоначално, периодично и продължаващо обучение на всички категории персонал от ЦСМП и СО;
  • Разработване и въвеждане на методики за периодична оценка на квалификацията и професионалните умения в спешната медицинска помощ.
  • Провеждане на обучения: първоначални, периодични и продължаващи на персонала от ЦСМП и СО.

Проектът ще се изпълнява в съответствие с Приоритет 2: „Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата за спешна медицинска помощ“ от Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014 – 2020 г. и допълва предприетите мерки от страна на Министерство на здравеопазването за осигуряване на специфично обучение по спешна медицинска помощ.

Период на изпълнение: 28.02.2017 г. – 30.09.2021 г..

Бюджет: 7 000 000 лева с ДДС, което е 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Допълнителна информация можете да получите на страницата на Министерство на здравеопазването