На 19.10.2017 г. след проведен от Министерство на здравеопазването конкурс бе назначен директор на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП), с което стартира неговата дейност.

Центърът е създаден с Постановление № 239 от 13 септември 2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването на Министерски съвет като юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на здравно заведение, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването. Основният предмет на дейност на центъра е научна, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

Създаването на НЦОКССМП е в изпълнение на планираната в Приоритет 2 „Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата за спешна медицинска помощ” на Концепцията за развитие на системата за спешна помощ 2014-2020 мярка за въвеждане на системата за специализираното обучение и оценка на квалификацията, която да осигури непрекъснато поддържане и повишаване на знанията и уменията на персонала за действия при спешни състояния и критични ситуации.

Администрацията на центъра е настанена в сграда на Министерство на здравеопазването на ул. „Георги Софийски“ № 3, в която се помещава и Изпълнителна агенция „Медицински одит“. Предстои изграждане и оборудване на учебните зали за теоретично и практическо обучение.

Изграждането на капацитета на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ ще бъде подкрепено с финансирано по проект BG05M9OP001-3.007-0001-C01 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ на Министерство на здравеопазването, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на проекта е повишаване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал за осигуряване на квалифициран персонал, което да допринесе за повишаване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ, в съответствие с приоритетите на Министерството на здравеопазването. Проектът е на стойност 7 млн. лв. с продължителност 34 месеца, като средствата ще бъдат използвани както за оборудване на центъра, така и за обучение на близо 7000 служители от системата на спешна помощ.