НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Тема: "Разработване и управление на проекти"

Цел на обучението - участниците да придобият знания и умения за планиране и разработване на проектни предложения, кандидатстване за финансиране и управление на проекти, финансирани с външни източници, включително със средства от Европейския съюз.

Целева група - ръководители и служители в центровете за спешна медицинска помощ, отговорни за разработване и управление на проекти

Период за провеждане на обучението – 28.05-01.06.2018 г.

Брой курсисти в група - 20

Форма на обучение – присъствено

Обучението се провежда по утвърдена програма на 2 модула:

Модул 1 "Разработване на проекти"

Модул 2 "Управление и отчитане на проекти"

Продължителност на обучението - 5 дни

Място на провеждане на обучението - Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

При наличие на интерес обучението може да се организира и в ЦСМП при осигурена зала за обучение.

На всички участници ще бъдат предоставени разработени от НЦОКССМП учебни материали.

За проведеното обучение се получава Сертификат, издаден от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

За оценка на удовлетвореността на всеки участник се предоставя анонимна анкета, в която участника оценява различни аспекти на проведеното обучение и дава препоръки за бъдещи обучения.

Заявки за обучение могат да се подават на посочените контакти на НЦОКССМП.

Заявка

Програма за обучение 28.05-01.06.2018 г.