НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е новосъздадено юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на здравно заведение. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването със следния предмет на дейност „научна, експертно-консултативна,  информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи“.

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

Образец на заявление за достъп до обществена информация

 

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация:

гр. София 1606, ул. „Георги Софийски“ № 3, ет.2,

 Работно време: понеделник - петък, 9:00 - 17:30 ч.