НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Екип

Екипът на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) се състои от директор и четирима служители с висока професионална квалификация в областта на спешната медицинска помощ, обученията и проектите за обучение.

Д-р Ивелина Георгиева

Директор

Магистър по Медицина с придобита специалност по Социална медицина и Здравен мениджмънт и с професионален опит над 20 години в организацията и управлението на системата на здравеопазването, в това число в областта на спешната медицинска помощ и медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи.

Рени Стоянова

Главен счетоводител

Магистър по икономика, професионална квалификация по счетоводство, финанси и контрол с професионален опит над 15 години в областта на счетоводното отчитане на бюджетни средства, средства от Европейския съюз и други международни организации.

Ралица Митева

Административен секретар

Магистър по Икономика с професионален опит над 10 години в областта финансите и счетоводното отчитане.

Експерт „Обучения и проекти“

Вакантна

Експерт Спешна медицинска помощ

Вакантна